Användarvillkor

Användarvillkor

Enbart medlemmar och deras gäster kan köpa från oss, vi hänvisar därför till det avtal som varje medlem har signerat vi det tillfället man blev medlem. För skåpshyra, ärlighetstjänster, diplomater se nedan:

 

Diplomater med immunitet.

Diplomater (både inhemska och av främmande makt) avsäger sig sin immunitet när de vistas i cigarrklubbens lokaler eller på fester anordnade av Cigarrklubben.

Avtal för skåpshyra på Cigarrklubben.

Skåpshyran är förenad med en tidsbestämd löptid om 12 månader (”Bindningstid”) med en (1) månads uppsägningstid.

Bindningstiden löper från och med:

- Första mars till och med sista februari nästkommande år/efterföljande år.

- Första juni till och med sista maj nästkommande år/efterföljande år.

- Första oktober till och med sista september nästkommande år/efterföljande år.

- Första december till och med sista november nästkommande år/efterföljande år.

För det fall medlem ingått avtal innan Bindningstid i enlighet med ovan infallit skall den tid som föreligger ses som en tilläggstid (”Tilläggstiden”) under första bindningstiden. Under Tilläggstiden är Medlem bunden av hyresavtalets villkor samt de eventuella Allmänna Villkoren.

Avgiften för skåpshyran skall justeras för att inkludera Tilläggstiden.

Medlem skall kvittera ut en personlig nyckel mot en depositionsavgift (enligt gällande prislista) för att ges möjlighet att nyttja skåpet. För övriga eventuella kostnader accepterar Medlem betalningsansvar och skall erlägga avgifter och kostnader i enlighet med för tiden gällande prislista samt för avsedd period.

Medlem får ej kopiera nyckel eller på eget bevåg byta ut lås mot ett annat lås.

Medlem är införstådd med att Cigarrklubben har nyckel till skåpen för att städa samt utföra kontroller i enlighet med detta avtal.

Medlem får ej använda skåpet för att förvara annat än cigarrer, dryck eller nötter/chips/godis i oöppnade eller väl förslutna förpackningar.

Förvarat gods som luktar eller på annat sätt anses olämpligt kommer att kasseras utan att medlem blir kompenserad, för det fall sanering kan komma att krävas utgår ersättning till cigarrklubben i enlighet med medlemsavtalet.

Om Medlem bryter mot detta avtal, de Allmänna Villkoren och/eller anvisningar från CK eller CK:s personal kan Medlems avtal komma att hävas och innehållet kasseras. Medlem får inte ersättning för kasserat gods eller återbetalning av innevarande bindningstid.

För det fall medlems avtal sägs upp eller går återbetalas inte innevarande bindningstid som avser skåpshyra.

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm/Sverige.

Språket för förfarandet ska vara svenska.

Svensk (Konungariket Sverige) lag ska tillämpas.