Användarvillkor

Användarvillkor

Senast uppdaterad 2021-09-16

CK äger rätt att ändra dessa villkor. I den mån ändringar skulle vara till väsentlig nackdel för medlemmen som har kvarvarande bindningstid äger medlemmen rätt att säga upp avtalet till förtida upphörande intill den tidpunkt då de nya villkoren träder i kraft, vid vilken medlemmens betalningsskyldigheter för avtalets efterföljande löptid bortfaller och eventuellt överskott återbetalas till medlemmen.

Diplomater (både inhemska och av främmande makt) avsäger sig sin immunitet när de vistas i cigarrklubbens lokaler eller på fester anordnade av CK.

Medlem har rätt att ta med egen alkohol och cigarrer när Medlem är i Lokalen. Kvarlämnade cigarrer och alkohol som inte är märkt och förvarat på anvisad plats i enlighet med riktlinjerna på anslagstavlan tillfaller CK och efterskänks de andra medlemmarna.

Hittegods lämnas in till polisens hittegodsavdelning.

Medlem förbinder sig att inte bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i eller i anslutning till Lokalen.

Medlem förbinder sig att inte använda sig av CK:s logotyp, namn, och annat som ägs av CK och är dess immateriella egendom, eller att utan mandat agera för CK:s räkning.

CK värnar sina medlemmars integritet och rätt till privatliv. Medlem skall alltid be om annan medlems tillåtelse innan denne omnämns i samtal utanför Klubben eller innan bilder på denne publiceras på sociala medier.

Medlem äger ej rätt att använda kokplatta i Lokalen.

Medlem förbinder sig att iaktta att medlemskapet och därtill hörande elektronisk nyckelbricka är personligt och förbinder sig därför inte att låna ut elektronisk nyckelbricka eller på annat sätt främja att obehörig person får tillträde till CK:s lokaler.

Medlem förbinder sig att alltid ha med sig nyckelbricka samt i EU godkänd legitimation när den befinner sig i Lokalen samt att på begäran av CK eller CK:s personal uppvisa legitimation samt digitalt medlemskort. Om så ej sker kan medlem komma att avvisas från Lokalen.

Medlem förbinder sig att snarast möjligt anmäla eventuell förlust av nyckelbricka.

Medlem har möjlighet att förvara en privat rökrock i Lokalen efter CK:s godkännande. Rökrocken skall förvaras på de hängare som är avsedda för rökrockar.

Medlem har möjlighet att låna rökrockar som tillhandahålls av CK, dessa är omärkta och hålls åtskilda medlemmars privata rökrockar. Röckrockar som tillhandahålls av CK får ej lämna Lokalen.

Rökrockar får ej användas för att packa in egna ytterkläder för att skydda dessa mot rök.

Medlem äger ej rätt att ta med och förvara egna inventarier (Bortsett privat rökrock se ovan) i Lokalen. Medlem är fullt betalningsskyldig för eventuella kostnader som kan komma att uppstå för bortforslande av inventarier. Medlem kan även bli skyldig att ersätta CK för den tid CK lagt ner på ärendet. 

CK skickar information och meddelanden till medlemmarna via anslag i lokalen, på av medlemmen lämnad e-postadress samt per A-post. Meddelanden anses ha kommit medlem tillhanda senast en vecka efter det att meddelande anslagit i lokalen, senast dagen efter CK:s avsändande av e-postmeddelande till medlemmen, samt senast två (2) dagar efter avsändande av fysiskt brev med A-post.

Missbruk av digitala medlemskort leder till vite om 2500 SEK. 

Brott mot medlemskapstyp leder till omedelbar uppgradering av medlemskapet till den typ som reflekterar överträdelsen.

Medlemmar får inte vara vistas på Klubben som gäster under den tid då deras medlemskapstyp inte ger de tillträde till Klubben. 

Väsentligt Avtalsbrott

Medlem förbinder sig att enbart röka cigarr, pipa eller cigarill i Lokalen (med för dessa avsedd legal tobak), allt annat är strikt förbjudet och förbudet gäller även e-cigaretter, IQOS samt andra alternativ till cigaretter. Snus är tillåtet.

Medlem förbinder sig att inte röka på platser på och i anslutning till klubben där det råder rökförbud. 

CK har nolltolerans mot nyttjande av narkotika. Medlem förbinder sig att inte använda eller på annat sätt främja användande av narkotikaklassat preparat i eller i anslutning till Lokalen. Vid misstankar om detta kommer polisanmälan att inges.

CK har nolltolerans mot prostitution. Samlag eller en annan sexuell handling som är jämförlig med samlag får ej ske i Lokalen. Vid misstanke om koppleri kommer polisanmälan att inges.

CK har nolltolerans mot våld. Misshandel, eller försök därtill samt hot eller försök därtill polisanmäls. 

CK:s medlemmar är av allehanda sort. Rasism, sexism, homofobi, kränkande beteende, förtal och folks rätt till att tillhöra en religion eller att helt avstå är centrala för Klubben (men inte enbart begränsade därtill). Medlemmar ska bete sig på sådant sätt som är respektfullt gentemot andra medlemmar.

Bedrägligt beteende såsom pyramidspel, ponzibedrägeri, förskingring, sol och våreri samt annat bedrägligt beteende gentemot medlemmar, gäster och personal eller från Lokalen gentemot externa är strikt förbjudet. Vid misstanke om att sådant har skett kommer polisanmälan att inges.

Stöld och snatteri polisanmäls.

Medlemmar skall inte göra åverkan på Lokalen eller dess inventarier genom skadegörelse. Vid misstankar om detta kommer polisanmälan att inges.

Det är förbjudet att parkera innanför porten (förutsatt att man inte hyr en parkeringsplats). Obehöriga bilar kan bortforslas.

Det är förbjudet att sova i lokalen.

Handlingar i strid mot bilaga 4.

Kopiering av nycklar eller byte av lås är strikt förbjudet.

Olagligt bruk av internet, såsom piratnedladdning av film, barnpornografi, spamutskick, men ej begränsat därtill.

Avtal för skåpshyra på CK

Skåpshyran är förenad med en tidsbestämd löptid om 1 månad (”Bindningstid”) med en (1) månads uppsägningstid.

För det fall medlem ingått avtal innan Bindningstid i enlighet med ovan infallit skall den tid som föreligger ses som en tilläggstid (”Tilläggstiden”) under första bindningstiden. Under Tilläggstiden är Medlem bunden av hyresavtalets villkor samt de eventuella Allmänna Villkoren.

Avgiften för skåpshyran skall justeras för att inkludera Tilläggstiden.

Medlem skall kvittera ut en personlig nyckel mot en depositionsavgift (enligt gällande prislista) för att ges möjlighet att nyttja skåpet. För övriga eventuella kostnader accepterar Medlem betalningsansvar och skall erlägga avgifter och kostnader i enlighet med för tiden gällande prislista samt för avsedd period.

Medlem är införstådd med att Cigarrklubben har nyckel till skåpen för att städa samt utföra kontroller i enlighet med detta avtal.

Medlem får ej använda skåpet för att förvara annat än cigarrer, dryck eller nötter/chips/godis i oöppnade eller väl förslutna förpackningar.

Förvarat gods som luktar eller på annat sätt anses olämpligt kommer att kasseras utan att medlem blir kompenserad, för det fall sanering kan komma att krävas utgår ersättning till cigarrklubben i enlighet med medlemsavtalet.

Om Medlem bryter mot detta skåpsavtal, de Allmänna Villkoren och/eller anvisningar från CK eller CK:s personal kan Medlems skåpsavtal komma att hävas och innehållet kasseras. Medlem får inte ersättning för kasserat gods eller återbetalning av innevarande bindningstid.

Lösöre på CK

Oavsett vad medlem förvarar på Klubben (vare sig det är låst eller olåst) tar Klubben inget ansvar för det utan medlem ansvarar själv för att teckna adekvat försäkring, alternativt förvarar det på eget ansvar.