Användarvillkor

Användarvillkor

Senast uppdaterad 2024-05-25 (senaste ändringen understruken och kursiverad).

Nästsenaste ändringen (daterad, understruken och kursiverad).

Användarvillkoren äger alltid företräde framför övrig text på www.cigarrklubben.se.

CK äger rätt att ändra dessa villkor. I den mån ändringar skulle vara till väsentlig nackdel för medlemmen som har kvarvarande bindningstid äger medlemmen rätt att säga upp avtalet till förtida upphörande intill den tidpunkt då de nya villkoren träder i kraft, vid vilken medlemmens betalningsskyldigheter för avtalets efterföljande löptid bortfaller och eventuellt överskott återbetalas till medlemmen.

Diplomater (både inhemska och av främmande makt) avsäger sig sin immunitet när de vistas i cigarrklubbens lokaler eller på fester anordnade av CK.

För evenemang, event, tillträde för motlemmar samt fester anordnade av CK gäller inte ångerrätten.

För betalning av ansökningsavgift/bakgrundskontroll gäller inte ångerrätten. Betald ansökningsavgift (kostnaden för bakgrundskontrollen) återbetalas ej. Vid ny ansökan efter uppsagt avtal kan ej den gamla bakgrundskontrollen åberopas utan ny ansökningsavgift skall erläggas och ny bakgrundskontroll skall göras.

Medlem har rätt att ta med egen alkohol och cigarrer när Medlem är i Lokalen. Kvarlämnade cigarrer och alkohol som inte är märkt och förvarat på anvisad plats i enlighet med riktlinjerna på anslagstavlan tillfaller CK och efterskänks de andra medlemmarna.

Hittegods lämnas in till polisens hittegodsavdelning inom 14 dagar.

Medlem förbinder sig att inte bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i eller i anslutning till Lokalen.

Medlem förbinder sig att inte ge husdjur tillträde till Lokalen. 

Medlem förbinder sig att inte använda sig av CK:s logotyp, namn, och annat som ägs av CK och är dess immateriella egendom, eller att utan mandat agera för CK:s räkning.

CK värnar sina medlemmars integritet och rätt till privatliv. Medlem skall alltid be om annan medlems tillåtelse innan denne omnämns i samtal utanför Klubben eller innan bilder på denne publiceras på sociala medier.

Medlem förbinder sig att iaktta att medlemskapet och därtill hörande elektronisk nyckelbricka är personligt och förbinder sig därför inte att låna ut elektronisk nyckelbricka eller på annat sätt främja att obehörig person får tillträde till CK:s lokaler.

Medlem förbinder sig att snarast möjligt anmäla eventuell förlust av nyckelbricka.

Deposition för returnerade nyckel återbetalas inom 24 månader räknat från den dagen avtalet upphör att gälla, förutsatt att nyckeln returneras inom den angivna tiden i instruktionerna, annars räknas återbetalningstiden på 24 månader från och med den dagen nyckeln är returnerad. Formuleringen i det skriftliga medlemsavtalet under punkt 6 rör behandlar inte återbetalningstid utan förutsättningar för att nyckeln att återbetalning ska ske - alltså att den är CK åter och tillhanda.

Medlem har möjlighet att förvara en privat rökrock i Lokalen efter CK:s godkännande. Rökrocken skall förvaras på de hängare som är avsedda för rökrockar.

Rökrockar får ej användas för att packa in egna ytterkläder för att skydda dessa mot rök.

Medlem äger ej rätt att ta med och förvara egna inventarier (Bortsett privat rökrock se ovan) i Lokalen. Medlem är fullt betalningsskyldig för eventuella kostnader som kan komma att uppstå för bortforslande av inventarier. Medlem kan även bli skyldig att ersätta CK för den tid CK lagt ner på ärendet. 

CK skickar information och meddelanden till medlemmarna via anslag i lokalen, på av medlemmen lämnad e-postadress samt per A-post. Meddelanden anses ha kommit medlem tillhanda senast en vecka efter det att meddelande anslagit i lokalen, senast dagen efter CK:s avsändande av e-postmeddelande till medlemmen, samt senast fem (5) dagar efter avsändande av fysiskt brev med A-post.

Missbruk av digitala medlemskort leder till att vite utgår på 2500 SEK för varje missbrukstillfälle.

Överträdels(e)r mot Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter leder till att vite utgår om 30 000 SEK för varje tillfälle.

Överträdels(e)r mot bilaga 5 i avtalet leder till att vite utgår om 30 000 SEK för varje tillfälle.

Fakturor ska betalas innan förfallodatum annars utgår lagstadgad påminnelseavgift. Om medlem går in i en ny månad med en obetald faktura blockeras nyckeln och en låsningsavgift på 450 SEK tillkommer.

Brott mot medlemskapstyp leder till omedelbar uppgradering av medlemskapet till den typ som reflekterar överträdelsen.

Medlemmar får inte vistas på Klubben som gäster under den tid då deras medlemskapsstyp inte ger de tillträde till Klubben. 

Medlem är införstådd med att samtliga samtal till CK:s växel och därtill kopplade telefoner spelas in av säkerhetsskäl.

Medlem förbinder sig att kasta endast fimpar från cigarrer och cigariller samt piptobak och aska i askkoppen AIR Qlean High. För det fall medlem kastar annat i askkoppen AIR Qlean High beläggs medlem med kostnaderna för extrainsatt service.

Medlem förbinder sig att inte organisera spel & dobbel om ansenliga belopp. Spel ska ske i anda av god kamratskap och nästintill löjligt ringa belopp. Det skall heller inte ske i det omfång eller vara så pass återkommande att tillstånd krävs. För det fall tillstånd visar sig krävas pga medlem organiserat spel åläggs medlemmen de kostnader som de faktiska tillstånden kräver och därtill tillkommen administrativ tid.

Väsentligt Avtalsbrott

Medlem förbinder sig att inte ta med dryck (oavsett form eller förpackning) eller mat, snacks eller annat som kan konsumeras genom att stoppas i munnen in i rökrummet. Det gäller även vatten. Eventuell mat, snacks eller dryck som förvaras i väska skall lämnas utanför rökrummet. Snus och tuggummi är troligtvis tillåtet (2024-04-05).

Medlem förbinder sig att enbart röka cigarr, pipa eller cigarill i Lokalen (med för dessa avsedd legal tobak), allt annat är strikt förbjudet och förbudet gäller även e-cigaretter, IQOS samt andra alternativ till cigaretter. Snus är tillåtet.

Medlem förbinder sig att inte röka på platser på och i anslutning till klubben där det råder rökförbud. Utöver det som ryms under åtgärderna för väsentligt avtalsbrott tillkommer vite om 15 000 SEK för larmutryckningar som orsakas av att larmet aktiveras i rökfria områden på grund av rök från rökverk.

Medlem förbinder sig att inte röka alls för det fall ventilationen är tagen ur bruk, slutar fungera eller på något sätt är avstängd. 

Medlem förbinder sig att inte låta omyndiga beträda lokalen.

Medlem förbinder sig att inte lämna över tobaksvaror eller alkohol från ärlighetsbar eller humidor (eller för det fall CK skulle ha tillstånd att sälja tobak) till minderåriga (s.k langning). Vid misstanke om langning kommer polisanmälan att inges.

Medlem förbinder sig att lämna fimpar och aska i för dessa avsedd behållare i rökrummet. För det fall medlem tänder en cigarr och får förhinder får cigarren inte släckas för att sedan medtagas ut. Den skall ej lämna rökrummet och kasseras i rökrummet.

Medlem förbinder sig att alltid ha med sig nyckelbricka samt i EU godkänd legitimation när den befinner sig i Lokalen samt att på begäran av CK eller CK:s personal uppvisa legitimation samt digitalt medlemskort. 

CK har nolltolerans mot nyttjande av narkotika. Medlem förbinder sig att inte använda eller på annat sätt främja användande av narkotikaklassat preparat i eller i anslutning till Lokalen. Vid misstankar om detta kommer polisanmälan att inges.

CK har nolltolerans mot prostitution. Samlag eller en annan sexuell handling som är jämförlig med samlag får ej ske i Lokalen. Vid misstanke om koppleri kommer polisanmälan att inges.

CK har nolltolerans mot våld. Misshandel, eller försök därtill samt hot eller försök därtill polisanmäls. 

CK:s medlemmar är av allehanda sort. Rasism, sexism, homofobi, kränkande beteende, förtal och folks rätt till att tillhöra en religion eller att helt avstå är centrala för Klubben (men inte enbart begränsade därtill). Medlemmar ska bete sig på sådant sätt som är respektfullt gentemot andra medlemmar.

Bedrägligt beteende såsom pyramidspel, ponzibedrägeri, förskingring, sol och våreri samt annat bedrägligt beteende gentemot medlemmar, gäster och personal eller från Lokalen gentemot externa är strikt förbjudet. Vid misstanke om att sådant har skett kommer polisanmälan att inges.

Stöld och snatteri polisanmäls.

Medlemmar skall inte tända levande ljus eller marschaller i lokalen.

Medlemmar skall inte tända ved i lokalen.

Medlemmar skall inte registrera sin firma på klubbens adress.

Medlemmar äger ej rätt att använda kokplatta i Lokalen.

Medlemmar skall inte göra åverkan på Lokalen eller dess inventarier genom skadegörelse. Vid misstankar om detta kommer polisanmälan att inges.

Det är förbjudet att sova i lokalen.

Det är förbjudet att ge obehöriga tillträde till Lokalen. Medlem som saknar nycklar vid det givna tillfälle den beträder Lokalen är också att anse som obehörig.

Handlingar i strid mot bilaga 5 (gäster) samt rutinerna under länken: https://cigarrklubben.se/pages/gaster

Kopiering av nycklar eller byte (eller försök därtill) av lås är strikt förbjudet.

Olagligt bruk av internet, såsom piratnedladdning av film, barnpornografi, spamutskick, men ej begränsat därtill.

Att oanmäld och avsiktligen besöka CK:s personal, underleverantörer,  samarbetspartners, medlemmar eller motlemmar i deras hem eller på annan plats som kan anses vara av privat karaktär.

Medlem förbinder sig att på begäran av CK lämna ett personligt registerutdrag från polisen (det avsedda är det man får begära ut kostnadsfritt en gång per år) och skall lämnas över i original och ouppbrutet kuvert till CK. CK skall sedan återlämna det till medlemmen efter inspektion. För det fall medlemmen vägrar anses det som ett väsentligt avtalsbrott.

Medlem som vi screening blir flaggad i enlighet med hanteringen i Dataskyddspolicyn.

Svarta Listan

Samtliga som har vistats i Lokalen i strid mot avtalet, de användarvillkoren och bilagorna eller anvisningar av CK:s personal eller någon som är bemyndigad att föra CK:s talan kan bli svartlistade och blir då persona non grata (”Svarta Listan”) hos CK. Svartlistning sker enligt principen managements discretion.

Avtal för skåpshyra på CK

Skåpshyran är förenad med en tidsbestämd löptid om 1 månad (”Bindningstid”) med en (1) månads uppsägningstid.

För det fall medlem ingått avtal innan Bindningstid i enlighet med ovan infallit skall den tid som föreligger ses som en tilläggstid (”Tilläggstiden”) under första bindningstiden. Under Tilläggstiden är Medlem bunden av hyresavtalets villkor och dess eventuella bilagor.

Avgiften för skåpshyran skall justeras för att inkludera Tilläggstiden.

Medlem skall kvittera ut en personlig nyckel mot en depositionsavgift (enligt gällande prislista) för att ges möjlighet att nyttja skåpet. För övriga eventuella kostnader accepterar Medlem betalningsansvar och skall erlägga avgifter och kostnader i enlighet med för tiden gällande prislista samt för avsedd period.

Medlem är införstådd med att Cigarrklubben har nyckel till skåpen för att städa samt utföra kontroller i enlighet med detta avtal.

Medlem får ej använda skåpet för att förvara annat än cigarrer, dryck eller nötter/chips/godis i oöppnade eller väl förslutna förpackningar.

Förvarat gods som luktar eller på annat sätt anses olämpligt kommer att kasseras utan att medlem blir kompenserad, för det fall sanering kan komma att krävas utgår ersättning till Cigarrklubben i enlighet med medlemsavtalet.

Om Medlem bryter mot detta skåpsavtal, dess villkoren, bilagor och/eller anvisningar från CK eller CK:s personal kan Medlems skåpsavtal komma att hävas och innehållet kasseras. Medlem får inte ersättning för kasserat gods eller återbetalning av innevarande bindningstid.

Skylten är CK:s egendom.

Lösöre på CK

Oavsett vad medlem förvarar på CK (vare sig det är låst eller olåst) tar CK inget ansvar för det utan medlem ansvarar själv för att teckna adekvat försäkring, alternativt förvarar det på eget ansvar.

Recensioner

CK samlar in recensioner från Truspilot, vilka är knutna till en specifik order, kund, samt tillfälle vilket eliminerar risken med falska recensioner.

För det fall kund på eget bevåg eller på uppmaning av CK lämnar en recension på Facebook eller Google samkörs det alltid med kundregistret. Falska recensioner rapporteras till respektive plattform och för det fall möjligheten finns så lämnas en kommentar publikt till recensionen där det står att vederbörande inte har besökt eller på annat sätt är associerad till verksamheten. 

Falska recensioner hanteras på samma sätt oavsett om dessa är till fördel eller nackdel för bolaget.