Cigarrklubben riktar skadeståndskrav mot Miljöförvaltningen i Stockholm

Cigarrklubben riktar ett sjusiffrigt skadeståndsanspråk (exklusive ränta) mot Miljöförvaltningen i Stockholm per den 30 juni 2023. I kravet ingår inte kostnader för ombud eller intrång i näringsverksamhet (vilka kommer att tillkomma).
Bakgrunden till kravet är att Miljöförvaltningen bland annat har misskött sina åtaganden gentemot Cigarrklubben genom att göra sig onåbara, vägrat Cigarrklubben överklagbara beslut vid två tillfällen, skickat beslut mejlledes istället för formellt överklagbara beslut. Miljöförvaltningen har även försökt ändra positiva myndighetsbeslut till nackdel för Cigarrklubben med hänvisning till brister i Miljöförvaltningens egna myndighetsutövning. Detta i sin tur är ytterligare grund för skadestånd då Miljöförvaltningen har ett utredningsansvar (officialprincipen). 
Ursprunget är ett tvisteförhållande mellan Cigarrklubben och Miljöförvaltningen som nu är uppe i Kammarrätt. Efter förlust för Cigarrklubben i Förvaltningsrätt tog Cigarrklubben in juridisk expertis för att säkerställa att tolkningarna man har gjort enligt tobakslagen är korrekta. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet har skrivit ett rättsligt yttrande som är bilagd överklagan till Kammarätten och ger Cigarrklubben rätt i sina tolkningar.
Cigarrklubben är utöver det kritiska till Miljöförvaltningens tolkning av lagstiftningen. Miljöförvaltningen har tidigare fått kritik av Länsstyrelsen för vidlyftiga tolkningar som strider mot lagen och för att tillsynen är otillräcklig. Cigarrklubben har anmält Miljöförvaltningen till Länsstyrelsen för sagda brister som inte har korrigerats trots Länsstyrelsens kritik.
I sina förehavanden med Cigarrklubben har Miljöförvaltningen agerat i strid mot offentlighetsprincipen vid två tillfällen. Vidare har Miljöförvaltningen valt att inte inleda åtgärder mot andra cigarrklubbar i Stockholm trots att  det ligger ett flertal detaljerade anmälningar med hänvisning till att det bl.a inte ger någon effekt att utfärda förelägganden. Det bör tilläggas att regelbrotten som framgår av anmälningarna är omfattande och strider inte bara mot tobakslagen på flera punkter, men även alkohollagstiftningen då servering och försäljning av alkohol sker utan tillstånd och övrig lagstiftning (regelbrotten är flagranta).
Cigarrklubben misstänker både jäv och korruption. Enligt anmälningarna är anställda på Tillsynsmyndigheterna (Kommun, Landsting, Region, Polis) flitiga besökare till de cigarrklubbar som Miljöförvaltningen vägrar att inleda åtgärder mot. Tre anställda av Stadsdelsförvaltningen, en före detta minister och en riksdagsledamot (båda vokativa i införandet av den nya tobakslagen), samt en kommunal (Stockholm) heltidspolitiker pekas ut. Även en anställd på en annan kommun pekas ut som misstänks driva en egen cigarrklubb i strid med lagstiftningen som bisyssla.
Med bakgrund av detta har Cigarrklubben även JO-anmält Miljöförvaltningen.

Nyhet från

Cigarrklubben CK Sverige AB

Publicerad 4 juli 2023 10:24