Cigarrklubben överklagar förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten meddelade den 8 maj 2023 dom där man slog fast att Cigarrklubben är att anse som ett serveringsställe. Cigarrklubben har analyserat domslutet tillsammans med erkända auktoriteter inom förvaltningsrätt och beslutat att överklaga domen.

Cigarrklubben anser att frågan är principiellt viktig och att det därför är angeläget att den prövas av högre instans. Det finns i dagsläget inget prejudicerande fall för hur en seriös verksamhet ska hanteras. Utöver det rent principiella betvivlas riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till. Domen brister genomgående och tar inte hänsyn till lagens andemening, förarbetena och yrkanden som är helt centrala för målet. Både frågan om detta är ett ändringsfall eller granskningsfall aktualiseras.

Det finns utöver det synnerliga skäl att pröva överklagandet. Tillsynsmyndigheterna agerar i dagsläget inte gentemot verksamheter som driver rökrum som misstänks strida mot tobakslagen och uppvisar närmast apati i frågan. Kritik har riktats mot tillsynsmyndigheterna av Länsstyrelsen för bristande tillsyn. Länsstyrelsen har även riktat kritik mot tillsynsmyndigheterna i skarpa ordalag för deras tolkning av tobakslagen. Tillsynsmyndigheterna uppvisar ett motstånd vid utelämnande av allmänna handlingar och vid hantering av tips från allmänheten. En förklaring kan vara att olagliga verksamheter besöks regelbundet av politiker och tjänstemän på tillsynsmyndigheterna. Föreläggandet mot Cigarrklubben är i princip det enda tilltag som har gjorts där cigarrer i rökrum figurerar och bortsett från att vara felaktigt rör det sig om en petitess i sammanhanget jämfört med regelbrotten som existerar inom industrin. Tillsynsmyndigheterna har snedvridit konkurrenssen genom sitt agerande och fortsätter snedvridningen genom att ge sig på en enda aktör - den enda seriösa i industrin - som ställer krav på både aktörer i industrin och tillsynsmyndigheterna för vad som kan uppfattas som försök till att få Cigarrklubben att underkasta sig tillsynsmyndigheternas nycker. Det går heller inte att utesluta att det finns anställda inom rättsväsendet och den tredje statsmakten som besöker olagliga rökrum och som åtnjuter samma skydd av sina kollegor som tillsynsmyndigheterna misstänks erbjuda sina egna. Samtliga fyra kriterier för prövningstillstånd är således uppfyllda.

I nuläget är överklagandet inlämnat och Cigarrklubben har beviljats anstånd till den 12 juni 2023 för att närmare utveckla talan med bifogat rättsligt yttrande från ledande expertis samt begära prövningstillstånd.

Cigarrklubben arbetar parallellt med en JO-anmälan samt två (ett vid vinst och ett vid förlust) skadeståndsanspråk som kommer att riktas mot tillsynsmyndigheten.

Nyhet från

Cigarrklubben CK Sverige AB

Publicerad 22 maj 2023 09:01